കോർക്ക് സീറോ-മലബാർ ചർച്ചിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ നാട്ടിലേക്കുള്ള തീര്ത്ഥയാത്രാ സംഘം പുറപ്പെട്ടു. ചാപ്ലിൻ ഫാദർ സിബി അറക്കലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുപ്പത് അംഗ സംഘമാണ് ഇന്ന് കോർക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും വിശുദ്ധനാട്ടിലേക്കുള്ള തങ്ങളുടെ തീർത്ഥയാത്ര ആരംഭിച്ചത്. സംഘം ഇസ്രായേൽ, ജോർദാൻ, ഈജിപ്ത്, പാലസ്റ്റീൻ മുതലായ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ഫെബ്രുവരി 26 ന് തിരിച്ചെത്തും.

LATEST NEWS
VIEW ALL NEWS

Catholic News