യൂറോപ്പിലെ 22 രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള യുവജനങ്ങളെ കോര്‍ത്തിണക്കികൊണ്ട് സീറോ മലബാര്‍ യൂത്ത് മൂവ്‌മെന്റ് ആരംഭിക്കുന്നു : NEWS’ VIDEO

യൂറോപ്പിലെ 22 രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള യുവജനങ്ങളെ കോര്‍ത്തിണക്കികൊണ്ട് SMYM ആരംഭിക്കുന്നു

യൂറോപ്പിലെ 22 രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള യുവജനങ്ങളെ കോര്‍ത്തിണക്കികൊണ്ട് സീറോ മലബാര്‍ യൂത്ത് മൂവ്‌മെന്റ് ആരംഭിക്കുന്നു#ShekinahTelevision

Geplaatst door Shekinah Television op Donderdag 22 oktober 2020

 

Courtesy: Shekinah Television

Syro- Malabar Youth Movement Europe- Inauguration, 22nd October 2020

LATEST NEWS
VIEW ALL NEWS

Catholic News