നാളെ (09/04/2020) പെസഹവ്യാഴം: 9:30 ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആരാധനയും,
തുടർന്ന് പത്ത് മണിക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാനയും സീറോ-മലബാർ കോർക്ക് ഫേസ് ബുക്ക് പേജിൽ ലൈവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

 

LATEST NEWS
VIEW ALL NEWS

Catholic News