കോർക്ക് സീറോ മലബാർ സഭയിൽ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെയും വിശുദ്ധ തോമാസ്ലീഹായുടെയും വിശുദ്ധ സെബാസ്ത്യാനോസിന്റെയും വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമ്മയുടെയും സംയുക്ത തിരുന്നാൾ 2017 മെയ് 28 ന് ആഘോഷിച്ചു. അന്നേദിവസം First Communion സ്വീകരിച്ച കുട്ടികളെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു .

പന്തക്കുസ്താതിരുന്നാൾ

കോർക്ക് സീറോമലബാർ സഭയിൽ പന്തക്കുസ്താ തിരുന്നാൾ ജൂൺ 4 )൦ തിയതി ഞായറാഴ്ച പരിശുദ്ധ കുർബാനയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേക നൊവേനയും നടത്തി ആചരിച്ചു . അന്നേദിവസം 10 ഓളം കുട്ടികൾ വിദ്യാരംഭം കുറിച്ചു.

ദിവ്യകാരുണ്യ പ്രദക്ഷിണം

കോർക്ക് ആൻഡ് റോസ് രൂപതയിൽ വര്ഷങ്ങളായി വിശുദ്ധകുര്ബാനയുടെ തിരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ഛ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യ പ്രദക്ഷിണത്തിൽ കോർക്ക് സീറോമലബാർ സഭയെ പ്രധിനിധീകരിച്ഛ് 100 ഓളം പേർ പങ്കെടുത്തു.

LATEST NEWS
VIEW ALL NEWS

Catholic News