കോർക്ക് സീറോ മലബാർ ചർച്ചിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ട ക്രിസ്മസ് മത്സരങ്ങളിലെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മത്സരങ്ങളും അതിലെ വിജയികളും :-

1. പുൽക്കൂട് മത്സരം.

First Prize: Baby Thomas & family

Second prize: Soji Skaria & family

Third Prize: Babu Kuruvila & Family

Consolation Prizes: Thomaskutty Varghese & Family, Prince & Francy Family and Siby Varghese & Priyanka Family.

2. ക്രിസ്മസ് ഫാമിലി സോങ്.

First Prize: Thomas George & family

Second prize: Baby Thomas & family

Third Prize: Dijo Augustine & Family

മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും വിജയികളായവർക്കും കോർക്ക് സീറോ മലബാർ ചർച്ചിന്റെ എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു. മത്സരങ്ങളിലെ എൻട്രികളുടെ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും നമ്മുടെ വെബ്-സൈറ്റിലെ ഫോട്ടോ ഗ്യാലറിയിലും വീഡിയോ ഗ്യാലറിയിലുമായി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

എല്ലാവർക്കും നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു പുതുവർഷം ആശംസിക്കുന്നു.

(SMCC CORK)

LATEST NEWS
VIEW ALL NEWS

Catholic News